תקנון

שימוש באתר זה שכתובתו musicaly.co.il, או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר"), על ידך -

משתמש/ת הקצה ("משתמש הקצה"), הגשת הצעה לרכישת כרטיס הנחה, הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי חברת א.ק. שיווק קונספט בע"מ, ח.פ.          שכתובתה רחוב ד"ר כהן 7 בעיר רמת גן להלן - "חברת מוזיקלי".

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד חברת מוזיקלי, האתר, בעלי האתר, מנהלי חברת מוזיקלי, דריקטורים ב חברת מוזיקלי, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות חברת מוזיקלי על פי תנאי השימוש.

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את חברת מוזיקלי כלפי מבצעי הפעולות באתר.

חברת מוזיקלי שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על כרטיסי הנחה למוצרים ו/או לשירותים שנרכשו לאחר השינוי.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם בלשון נקבה.

(1)   . השימוש באתר

1. כללי

1.1.    האתר מופעל על ידי חברת מוזיקלי ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק בין השאר שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות.

1.2.     חברת מוזיקלי מציעה למכירה באתר, בין השאר, כרטיס הנחהי הנחה, אשר ניתן לרכוש באמצעותם מוצרים ו/או שירותים אצל ספקי המוצרים ו/או השירותים ("בית העסק", "בתי העסק", לפי העניין).

1.3.     למען הסר ספק, חברת מוזיקלי אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר, אשר ניתן לרוכשם מבית העסק באמצעות מימוש כרטיסי ההנחה הניתנים לרכישה על ידי משתמש הקצה, לרבות במסגרת הרכישה הקבוצתית .

1.4.     המוצרים ו/או השירותים, אשר לשם רכישתם מבית העסק ניתן להשתמש בכרטיסי הנחה הנמכרים באתר במסגרת קבוצת הרכישה, מוצעים על ידי בתי העסק השונים ולא על ידי חברת מוזיקלי .

1.5.     חברת מוזיקלי מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת מוצרים ו/או שירותים ואין לראות ב חברת מוזיקלי כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים ואין לראות ב חברת מוזיקלי כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

1.6.     תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך - משתמש הקצה. על ידי שימוש באתר, אתה - משמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן .

1.7.     זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ולא ניתנת להעברה לכל צד ג.

1.8.     משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו .

1.9.     משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת חברת מוזיקלי, וש חברת מוזיקלי לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ״תכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות ב חברת מוזיקלי וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות ב חברת מוזיקלי, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושע ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות.

הנך פוטר את חברת מוזיקלי בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

1.10.  לחברת מוזיקלי תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. חברת מוזיקלי רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע,

רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

1.11. אין חברת מוזיקלי אחראית לכל שינוי בהיצע השירותים או המוצרים של ספקיהם או לכמות מינימלית של ספקי שירות או מוצרים או לרמת מינימלית כלשהי של הנחות או הטבות. אין חברת מוזיקלי אחראית לטיבם ותכנם של המוצרים או השירותים הללו.

1.12.  אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.

2.1.     חברת מוזיקלי שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים .

2.2.     במידה ו חברת מוזיקלי תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, חברת מוזיקלי תודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת ופתחת חשבון אצל חברת מוזיקלי ו/או על ידי פירסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר .

2.3.     כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדינויות הפרטיות יחול החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פירסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינוים אלו לא יחולו על כרטיסי הנחה שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים .

2.4.     השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משמשי האתר, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז כאמור יחולו החל מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פירסום ההודעה האמורה באתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים תיחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה .

2.5.     אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.

 1. כללי התנהגות למשתמש הקצה

3.1.    האתר הינו קניינה הפרטי של חברת מוזיקלי. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש .

3.2.     חברת מוזיקלי דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.

3.3.     משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של חברת מוזיקלי בכתב ומראש.

3.4.     כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת מוזיקלי מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש ולהנות מהאתר הינה אסורה .

3.5.     משתמש הקצה לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחרים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות ב חברת מוזיקלי. האמור בסעיף 1.4 זה יחול לטובתה של חברת מוזיקלי ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת מוזיקלי.

4.1.    רשאי להשתתף בכל אחת משיטות המכירה באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות או חברות פעילה ותקפה ב- .Paypal

4.2.     חברת מוזיקלי רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק.

4.3.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא חברת מוזיקלי רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב חברת מוזיקלי או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה ובתי העסק; ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

5.1.     כל דבר באתר הוא רכושה הקנייה הבלעדי של חברת מוזיקלי או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מ חברת מוזיקלי, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

5.2.     האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מ חברת מוזיקלי או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פירסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מ חברת מוזיקלי (download) של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של חברת מוזיקלי המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של חברת מוזיקלי.

5.3.     משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload) יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן ל חברת מוזיקלי זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה,

לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק ל חברת מוזיקלי את הזכות לערוך, לשפכל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 1.6זה יחול לטובתה של חברת מוזיקלי וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת מוזיקלי.

6. היעדר אחריות

6.1.    משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. חברת מוזיקלי, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או ״נתן כסדרו בלוא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או כרטיסי הנחה שיסופקו באמצעות האתר.

6.2.     הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס ."AS AVILABLE" חברת מוזיקלי מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קניניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.

6.3.     חברת מוזיקלי אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני .

6.4.     המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים/ספקים/בתי העסק וכיו'ב.

6.5.     חברת מוזיקלי לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

6.6.     החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

6.7.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל חברת מוזיקלי לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.


בשום מקרה, חברת מוזיקלי לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה .

בשום מקרה, חבותה ואחריותה של חברת מוזיקלי, בשל כרטיס הנחה ו/או בקשר אליו, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו ל חברת מוזיקלי על ידי משתמש הקצה בגין אותו כרטיס הנחה, וסך האחריות והחבות הכוללת של חברת מוזיקלי הנובעת או הקשורה להסכם זה, לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים ששולמו על ידי אותו משתמש קצה במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי משתמש הקצה נגד חברת מוזיקלי.

 1. בקרה, פיקוח ומעקב

לחברת מוזיקלי תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בחדרי הצט ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו,

ככל שיקבעו, על ידי חברת מוזיקלי, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברת מוזיקלי תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר חברת מוזיקלי סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.

משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצט ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו. חברת מוזיקלי אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן חברת מוזיקלי מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם בחדרי הצט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה ל חברת מוזיקלי את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת. למידע נוסף אנא עיין במדיניות הפרטיות של חברת מוזיקלי.

על ידי פרסום תקשורות באתר או דרכו, משתמש הקצה יהא כמי שנתן ל חברת מוזיקלי רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התקשורות לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.

משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את חברת מוזיקלי ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.

משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את חברת מוזיקלי מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי כרטיס ההנחה, וכן לגבי כל אינטראציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.

חברת מוזיקלי רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות תניות בסעיפים הבאים: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ו- 11.

HHHHוכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה Hmmבין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של חברת מוזיקלי, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים .

כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי חברת מוזיקלי ול חברת מוזיקלי לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

חברת מוזיקלי לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, חברת מוזיקלי לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.

״תכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של חברת מוזיקלי לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. חברת מוזיקלי אינה אחריות  לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוכע לכך רובצים עליו. חברת מוזיקלי לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, דיווח על הופעות, הטבות ומבצעים וחדשות מעולם המוזיקה, חברת מוזיקלי חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעידכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת ל חברת מוזיקלי עת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת ל חברת מוזיקלי ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור, באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת

שירות הלקוחות של חברת מוזיקלי בכתובת הדואר האלקטרוני                    @                  co.il. ולבקש להסירך מרשימת

התפוצה.

כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך ש חברת מוזיקלי ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות ,SMSדואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומאטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

(II)     . כרטיסי ההנחה

 1. כרטיסי הנחה - כללי

כל כרטיסי ההנחה המודפסים מהאתר או דרך האתר לרבות מכל אתר המקושר עם חברת מוזיקלי ("כרטיס ההנחה", "כרטיסי ההנחה", לפי העניין) הם כרטיסי הנחה לקידום מכירות, אשר ניתן לרוכשם מ חברת מוזיקלי על מנת לרכוש מוצרים ו/או שירותים בהנחה לעומת מחירם הרגיל (לא כולל הנחות שונות שהבית העסק מעניקים מעת לעת), אצל בית העסק שהנפיק את כרטיס ההנחה ("בית העסק"). את כרטיס ההנחה ניתן לרכוש באתר ובהתאם לתנאים החלים על כל עסקה ועל כל כרטיס הנחה. על ידי מתן הצעה לרכישת כרטיס הנחה על ידי משתמש הקצה באתר, משתמש הקצה נותן הצעה לרכישה בהתאם לתנאים המפורטים להלן .

חברת מוזיקלי מאפשרת לך לרכוש כרטיס הנחה אשר ניתן להשתמש בו בקשר לרכישת מוצרים ו/או שירותים מבית העסק, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי העסקה הרלוונטית. בית העסק ולא חברת מוזיקלי, הוא מספק את המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים ובית העסק הוא האחראי היחידי לפדיון כרטיס ההנחה שרכשת.

ככל שמדובר ברכישה קבוצתית - הרכישה על ידי משתמש הקצה תהיה כפופה, בין השאר, לקבלת הצעות לרכישת כרטיסי הנחה בכמות שלא תפחת מהכמות המינימלית שננקבה לצורך כך. חברת מוזיקלי רשאית וכן כל בית עסק, אך אינם חייבם, להגדיל או להקטין את הכמות המינמלית במהלך המכירה.

רכישת כרטיס ההנחה תקנה זכות חוזית מוגבלת למימוש כרטיס ההנחה מול בית העסק שהנפיק את כרטיס ההנחה בלבד, הכפופה לזכויות החוזיות של חברת מוזיקלי מול אותו בית עסק, אך בכל מקרה לא תקנה זכות חוזית או כל זכות אחרת מול חברת מוזיקלי .

אתה נדרש לפתוח חשבון אצל חברת מוזיקלי כדי ש חברת מוזיקלי תוכל לספק לך גישה קלה לרכישת כרטיסי ההנחה, להדפסת כרטיסי ההנחה וכן לשירותים נוספים שיש ויינתנו על ידי חברת מוזיקלי מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת מוזיקלי כדוגמת עיון בהזמנותיך בעבר.

למידע נוסף על איסוף מידע אישי בדבר משתמש הקצה, על ידי חברת מוזיקלי, אנא עיין במדיניות הפרטיות של חברת מוזיקלי.

הזכויות שמקנה כל כרטיס הנחה יהיו כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל כרטיס הנחה, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיפיעו בהצגת העסקה באתר ו/או על גבי כרטיס ההנחה, כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר או על גבי כרטיס ההנחה, תכריע חברת מוזיקלי בדבר התנאי שיגבר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וקביעה זו תחייב.

חברת מוזיקלי אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר. חברת מוזיקלי מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם ושירותיהם, בשיטות מכירה שונות. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי בתי העסק. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי בתי העסק ובאחריותם. חברת מוזיקלי אינה מפקחת על המידע ונכונותו.

האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על בית העסק. חברת מוזיקלי אינה אחראית על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי בית העסק, וממליצה לבדוק את מחירי השוק של המוצרים/השירותים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של חברת מוזיקלי ו/או בתי העסק בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאית חברת מוזיקלי וכן כל בית עסק, אך אינם חייבם, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה.

בעת הרישום יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי ו/או Paypal. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, חשבון ה- Paypal, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותך. על מנת להשלים את תהליך הרישום באתר עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי/ Paypalשלך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, חברת מוזיקלי תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישת כרטיס ההנחה.

ל חברת מוזיקלי ו/או לבתי העסק שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפא חוק.

החברה ו/או בתי העסק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבית העסק ו/או ל חברת מוזיקלי ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי חברת מוזיקלי הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי חברת מוזיקלי ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.


ליד כל מוצר/שירות המופיע באתר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר/השירות, הנמסר באחריותו הבלעדית של בית העסק ומחירו כפי שמוצע על ידי בית העסק. המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי בית העסק. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריותך לבדוק ולערוך השוואת מחירים. בכדי לרכוש מוצר במכירה קבוצתית, תתבקש להירשם לקבוצת הרכישה, כאשר בעת רישומך לקבוצת הרכישה, תתבקש למסור את הפרטים הבאים שלך: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להשתתף ברכישה. למען הסר ספק, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ,^ חוק. חברת מוזיקלי ו/או בית העסק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים.

חברת מוזיקלי ו/או בית העסק יהיו רשאים לבטל השתתפות לקוח במכירה, בין השאר, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים. חברת מוזיקלי שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, בין השאר, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת רישומך). חברת מוזיקלי לא תשא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של משתמש הקצה, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר משתמש הקצה בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתך הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. ל חברת מוזיקלי שמורה הזכות לבטל את המכירה הקבוצתית עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי לגבי שאר משתמשי הקצה שהגישו הצעה לרכישת במסגרת הקבוצה.

22.1.   המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע'מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

22.2.    קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.

22.3.  חיוב הלקוח יתבצע על ידי חברת מוזיקלי וזאת באמצעות כרטיס האשראי / Paypalשאת פרטיו מסר . במקרה שחברת כרטיסי האשראי / Paypalתסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, כרטיס ההנחה לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 24.6להלן.

22.4.  הנך מאשר בזאת שלא לשלוח אליך קבלה לאחר ביצוע הקניה, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני ככל שתבקש זאת ממרכז השירות של חברת מוזיקלי.

23.1.  ביטול רכישת כרטיס הנחה בכפוף לאפשרות הביטול להלן, יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצאות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי כרטיס ההנחה, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף 24 זה.

23.2.  בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול חברת מוזיקלי על ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן).

23.3.  הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:

בשירות מתן ההנחה על ידי כרטיס ההנחה - בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, וכל עוד לא נעשה שימוש בכרטיס ההנחה,

כמפורט להלן: בעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ״עשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה,

קודם למועד שבו אמור כל שירות הנחה שהוא, להינתן. משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שכל שימוש בכרטיס ההנחה לקבלת כל הנחה שהיא, מהווה שימוש מלא ושנתי בכרטיס ומזכה את חברת מוזיקלי בתשלום שנתי מלא עבור הכרטיס.

23.4.  זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי 'טובין פסידים' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה-1995 .

23.5.   דמי ביטול - בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בכרטיס הנחה ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו,

בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין כרטיס ההנחה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שיח, לפי הנמוך מביניהם.

23.6.  דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בית העסק או על ידי חברת מוזיקלי. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ״ווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן חברת מוזיקלי יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.

23.7.   במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי חברת מוזיקלי לא תחויב על ידי חברת מוזיקלי בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.

23.8.    יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת כרטיס ההנחה בלבד, אך לא לביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בכרטיס הנחה, שאז עליך לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על חברת מוזיקלי לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בכרטיס הנחה וכל ביטול כאמור יהיה בינך לבין בית העסק.

אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של כרטיס ההנחה לגבי המוצר/שירות באתר. אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של כרטיס ההנחה לגבי המוצר/שירות באתר.

25.1.     הזכות הנובעת מכרטיס ההנחה גלומה בכרטיס הנחה המקורי וכל העתק של כרטיס הנחה, הינו חסר כל תוקף ולא יקנה כל זכות.

25.2.     אלא אם צוין אחרת במפורש, לא ניתן לשלב שימוש בכרטיס הנחה עם כרטיסי הנחה, קופונים, הנחות, הצעות, תעודות צד שלישי ו/או מבצעים אחרים ולא יחול כפל מבצעים.

25.3.     מימוש כרטיס הנחה יהיה כפוף להוראות כל דין.

25.4

לא ניתן לעשות שימוש בכרטיס הנחה על מנת להשלם חוב קודם לבית העסק או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר על ידי בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

25.5.     חברת מוזיקלי ובית העסק לא יהיה אחראים לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשיכפול ו/או להדפסה ביתר של כרטיסי ההנחה ו/או של מספרם הסידורי.

25.6.     חברת מוזיקלי מגבילה מכירת ו/או העברת כרטיס הנחה לצד ג, על ידי משתמש הקצה.

25.7.     כל ניסיון לעשות שימוש בכרטיס הנחה בניגוד לתנאים המפורטים לעיל ולהלן או בניגוד לתנאים שיפיעו בהצגת העסקה באתר או על גבי כרטיס ההנחה, במצטבר, יגרום לביטול תוקפו של כרטיס ההנחה.

25.8.     כל כרטיסי ההנחה מוגבלים בזמן לצורך מימושם כך שלאחר תקופת תוקפו של כרטיס ההנחה לא ניתן יהיה לעשות בכרטיס הנחה כל שימוש וכרטיס ההנחה לא יקנה לרוכש כרטיס ההנחה כל זכות מכל סוג וכן לא יקנה זכות להחזר כספי, בכפוף לכל דין .

על כן, באחריות רוכש כרטיס ההנחה לממש את כרטיס ההנחה במהלך תקופת תוקפו של כרטיס ההנחה. רוכש כרטיס הנחה אשר לא מימש את כרטיס ההנחה, מכל סיבה שהיא, במהלך תקופת תוקפו של כרטיס ההנחה, יאבד את זכאותו לקבלת המוצר ו/או השירותים /או ההטבה הגלומים בכרטיס הנחה ולא יהיה זכאי לכל החזר, תשלום ו/או פיצוי, מכל מין וסוג שהוא.

במידה ולא צוינה מגבלת זמן למימוש כרטיס ההנחה תוקפו של כרטיס ההנחה יפוג לאחר חצי שנה מיום רכישתו,

אלא אם צוין אחרת.

25.9.     כאשר מותנית ההנחה ברכישה בסכום מינימלי כלשהו, יש לממש את כרטיס ההנחה ברכישה/שירות אחד/ת ולא ניתן לממש את כרטיס ההנחה במספר רכישות מצטברות.

25.10.  רוכש כרטיס ההנחה אינו רשאי לבטל את עסקת רכישת כרטיס ההנחה או לקבל את כספו חזרה. האמור בסעיף זה לא יחול אם נקבע אחרת לפי חוק.

25.11. כרטיס ההנחה לא יחול, לא יהיה תקף ולא ניתן יהיה לשלם באמצעותו עלויות טיפול ומשלוח.

25.12.  ניתן לפדות כרטיס הנחה אחד בכל עסקה עם בית העסק.

25.13.  כרטיס ההנחה לא ניתן למימוש עד ליום אחרי רכישתו.

25.14.  לא ניתן להמיר כרטיס ההנחה בזיכוי כספי (אלא אם נדרש על פי חוק).

25.15.  .כל הזמנות בבית העסק מתוקף כרטיס ההנחה הן על בסיס מקום פנוי או מלאי קיים בבית העסק.

25.16.  כל כרטיס הנחה כפוף לתנאי חברת מוזיקלי ובתי העסק המשתתפים. חברת מוזיקלי אינה המוכרת ו/או המספקת של המוצרים והשירותים. בית העסק הוא מוכר/ספק המוצרים והשירותים.

חברת מוזיקלי ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

26.1.  אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

26.2.    אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

26.3.  במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת חברת מוזיקלי את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

26.4.  במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית חברת מוזיקלי לבטל את הרכישה הספציפית.

26.5.  בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.

26.6.  חברת מוזיקלי רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.

בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה, בקשר עם מימוש כרטיס ההנחה ו/או אי מימושו עקב מעשה או מחדל של בית העסק ו/או בקשר עם המוצרים / השירותים נשוא כרטיס ההנחה. אתה מוותר ומשחרר את חברת מוזיקלי, מנהליה, הדירקטורים בה, עובדיה, סוכניה ושלוחיה מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות,

חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.

(III) . שונות

 1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
 2. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה .
 3. הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו .
  1. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי חברת מוזיקלי לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של חברת מוזיקלי לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
  2. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ״חודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
  3. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
הצטרפו למועדון המבצעים וההנחות של קבוצת מוזיקאלי
כלי נגינה, אולפני הקלטות, חדרי חזרות, הפקות וידאו ועוד מגוון אפשרויות במחירים מיוחדים
הרשמו למוזיקלי חינם!
*
*
...Loading...
close